top of page

Boeken

Het Kookboek voor teams is bedoeld voor teamcoaches en managers die willen variëren met werkvormen. Alles om teams naar taakvolwassen teams te coachen, teams die kunnen samenwerken vanuit gezamenlijk eigenaarschap. Een praktische boek met kort theoretisch kader en vier hoofdstukken (start, strijd, samen en slot) met werkvormen.

Esther de Haan

Kookboek voor teams

Organisaties wereldwijd werken inmiddels met Theory U en benutten de gezamenlijke wijsheid van groepen mensen om te komen tot daadwerkelijke vernieuwing. Organisatieontwikkeling met Theory U biedt praktische handvatten die aansluiten op Presence van Peter Senge en anderen, en Theory U van Otto Scharmer. Het boek bevat praktische werkvormen die professionals kunnen gebruiken om een U proces te begeleiden. Daarnaast beschrijft het boek praktijkcases van o.a. KLM Cargo, Achmea en The Hub Amsterdam. Het boek is daarmee een inspirerende tool voor organisatiecoaches, consultants en trainers.

Esther de Haan & Eva Beerends

Organisatieontwikkeling met Theory U

"Je bent zelf je belangrijkste instrument" is een gevleugelde uitspraak onder adviseurs. Maar wat betekent deze oproep eigenlijk? In De Binnenkant delen tien ervaren adviseurs hun belevenissen; en dat doen ze in volle eerlijkheid. Ze laten de lezer toe in hun binnenkant: in hun gedachten, gevoelens en twijfels tijdens het werk. Ze delen de reflecties die ze achteraf hebben; het zoeken naar betekenis, praktijktheorie en concepten. Zo laden zij het begrip ‘jezelf als instrument’ in het adviesvak. In deze persoonlijke verhalen schuilen herkenbare dilemma’s en universele thema’s. Professionaliteit is niet compleet als je niet ook de binnenkant, de persoon van de adviseur meeneemt in je werk. Dit boek laat zien hoe waardevol dat oppakken van de binnenkant kan zijn. Esther de Haan schreef voor dit boek een hoofdstuk over Interocepsis als kompas voor coaches.

Onder redactie van Fer van den Boomen & An Kramer

De Binnenkant

In de overgang naar een duurzame samenleving zijn technische oplossingen meestal wel te bedenken. Complexer is het om gevonden oplossingen uit te voeren met partijen waarmee een machtsrelatie ontbreekt. Samenwerking op basis van wederkerigheid blijft dan over. In veel literatuur over transities ligt de focus op het wat, de inhoud van de transitie. Veel minder aandacht gaat uit naar het hoe, naar de rol van leerprocessen. Dat is opmerkelijk, omdat transities staan of vallen bij mensen die er samen de schouders onder willen zetten. Transities van sectoren gaat in op de hoe-kant van transities, het geeft antwoord op de vraag: hoe krijg je eigenaarschap in teams zonder machtsrelatie?

Het boek benadert begeleiders van transities als transitiecoaches. Transitiecoaches weten hoe transitieteams integraal kunnen laten kijken naar complexe transitievraagstukken, hoe ze teams kunnen leren hun eigen samenwerkingsgedrag positief te beïnvloeden en hoe ze Theory U kunnen inzetten om te innoveren. 

Het boek biedt daarmee een theoretisch kader en praktische handvatten voor managers, facilitators en veranderaars.

Esther de Haan

Transities van sectoren

Organisatiecoaching is een relatief nieuwe term die opduikt bij organisatie-adviseurs en coaches. Organisatiecoaches beogen duurzame verandering in organisaties. Veranderen van organisaties is altijd lastig. In Organisatiecoaching in de praktijk geven organisatiecoaches een inkijkje in de verschillende manieren waarop zij professionele begeleiding van organisaties vormgeven. Met name zoomt het boek in op het leren van en door organisaties. De grote rijkdom aan praktijkmateriaal en benaderingen is bedoeld als inspiratiebron voor andere coaches en adviseurs die hun professionele repertoire uit willen bouwen of aan willen scherpen. Het boek biedt daartoe een aantal uitgangspunten die het handelen van organisatiecoaches richting kunnen geven. Tegelijkertijd benadrukt het boek dat organisatiecoaching ook een 'eindeloze zoektocht' is en daardoor juist zo de moeite waard. Esther de Haan is één van de Organisatiecoaches die een bijdrage leverde aan het boek.

Fer van den Boomen & Jos van Jaarsveld

Organisatiecoaching in de praktijk

Organisations worldwide now work with Theory U and use the collective wisdom of groups of people to achieve actual innovation. Organisational development with Theory U offers practical tools that connect to Presence by Peter Senge and to Theory U by Otto Scharmer. The book contains practical working methods that professionals can use to guide a U process. The book also describes cases from KLM Cargo, insurance company Achmea and The Hub Amsterdam, among others. The book is therefore an inspiring tool for organisational coaches, consultants and trainers.

Esther de Haan & Eva Beerends

Organisational development with Theory U

bottom of page